PRIVACYVERKLARING VIBNA

1. ALGEMEEN

VIBNA hecht veel waarde aan de bescherming en de privacy van bedrijfs- en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe de vereniging omgaat met deze gegevens. VIBNA doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met bedrijfs- en persoonsgegevens. VIBNA. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Dit brengt met zich mee dat VIBNA in ieder geval :
 • de bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type gegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de de bedrijfs- en persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen bedrijfs- en persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt;
 • op de hoogte zijn van de rechten als betrokken persoon omtrent de bedrijfs- en persoonsgegevens, uw hierop attent willen maken en deze ook te willen respecteren.

Als VIBNA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens. Indien na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande conctactgegevens :

VIBNA

Adres : p/a ExxonMobil BVBA – Polderdijkweg 3 te 2030 Antwerpen

Emailadres : info@vibna.be

2. WAAROM VERWERKEN WIJ DEZE BEDRIJFS- EN PERSONENGEGEVENS?

Deze bedrijfs- en persoonsgegevens worden door VIBNA verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VIBNA
 • Het versturen van informatieve, brieven en uitnodigingen (met toestemming betrokkenen) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende bedrijfs- en persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :
  • Firmanaam met adres, telefoonnummer’ e-mailadres
  • Naam van de contactdirecteur, naam van de voor de werkgroep Arbeidsgeneeskunde en Veiligheidsbeheer; VIBNA gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die aan ons worden gegeven, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit bedrijfs- en persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij bedrijfs- en persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor de toestemming is gegeven. Beide partijen kunnen ten allen tijde deze toestemming intrekken.

Wij verstrekken geen bedrijfs- en persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4. BEWAARTERMIJN

VIBNA bewaart de bedrijfs- en persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. RECHTEN OMTRENT GEGEVENS

VIBNA heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kan u ons hierover contacteren.

Tevens kan men bezwaar indienen tegen de verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 1 van onze verwerkers.

Ook heeft VIBNA het recht om de verstrekte gegevens te laten overdragen of in opdracht direct aan een andere partij. VIBNA kan uw vragen om uw te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

6. KLACHTEN

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens dan vragen wij om direct contact op te nemen (e-mail : info@vibna.be).

Er bestaat ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is een instantie op het gebied van de privacybescherming.

7. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

VIBNA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging sturen aan onze leden. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.